Наука

Взаємодія контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків: процедурно - правовий аспект

Взаємодія контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків: процедурно - правовий аспект: [монографія] / С.К. Гречанюк, Ю.С. Махиніч, - Київ: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016. - 174 с.                 Монографія присвячена дослідженню теорії і практики взаємодії контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків в Україні в розрізі податкових процедур на основі використання зарубіжного досвіду. Досліджено нормативно - правовий зміст поняття "великий платник податків", осмислено правове становище великих платників податків в Україні та особливості взаємодії з ними. Визначено поняття, межі та з'ясовано зміст податкових процедур взаємодії контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків у межах виконання ними своїх податкових зобов'язань. Розкрито квінтесенцію стратегії податкової діяльності Центрального офісу з обслуговування великих платників.  


Адміністративно - правовий статус фізичної особи

Адміністративно - правовий статус фізичної особи: [монографія] / О.Я. Зубрицька, Н.О. Рибалка, С.К. Гречанюк - К.: Видавничий дім "АртЕк", 2016. - 160 с.       Монографія спрямована на вдосконалення наукових підходів до розуміння особи індивідуального суб'єкта адміністравтиного права, вироблення на їх основі практичних пропозицій з метою впровадження їх у законодавство та правозастосовну практику. У науковій праці досліджено та екстрапольовано загальнотеоретичні підходи до відносин публічного управління, що дало змогу розкрити зміст та удосконалити положення законодавства про участь особи в адміністративних праовідносинах. Елементами наукової новизни та ключовими висновками монографії стало удосконалення положень теорії та практики участі фізичних осіб у відносинах публічного управління. У монографії наведено напрями практичного удосконалення реалізації прав громадян щодо участі у публічному управлінні, які мають стосунок до методології правоохоронної діяльності (зокрема, щодо удосконалення інформаційних прав громадян на доступ до інформації про здійснення публічного управління; удосконалення механізму приватного (громадського) обвинувачення; впровадження інструментів електронної демократії тощо); запропоновано низку змін до нормативно - правового регулювання статусу особи як індивідуального суб'єкта адміністративних правовідносин.  


Адміністративно - правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав

Адміністративно - правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав / О.С. Конопляник, С.К. Гречанюк, В.О. Галай [Монографія]. - К.: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016. - 182 с.

У цій праці  на основі аналізу теоретично-правових засад, іноземного досвіду, чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначено адміністративно-правові основи охорони дипломатичних представництв іноземних держав, удосконалено форми та методи діяльності підрозділів Національної гвардії України, а також розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативних основ та практики правозастосовної діяльності у цій сфері.


Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами

Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобам:[монографія] / П.І. Пархоменко, С.К. Гречанюк. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. - 174 с.                                                   Монографія присвячена теоретичній розробці особливостей, підстав та процедури притягання до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами, формування на цій основі нових, науково - значимих понять, а також пропозиції, які можуть бути використані при розробленні нормативно - правових актів, удосконаленні діючих, що сприятиме підвищенню ефективності боротьби з правопорушеннями в цій сфері та допоможе пристосувати цей вид відповідальності до вимог сьогодення. У роботі концептуально узагальнені і систематизовані положення, що стосуються адміністративної закономірності взаємодії з урахуванням особливостей транспортних правовідносин, що дозволило сформулювати її поняття, розкрити ознаки, особливості провадження та притягнення до даного виду відповідальності.  


Проблеми адміністративної відповідальності пов'язаної з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань

Ткаченко О.Г., Гречанюк С.К., Мулявка Д.Г. Проблеми адміністративної відповідальності пов'язаної з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань: [монография] – Чернігів: РВВ Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, 2013. – 146 с.                                             У монографії на основі чинного законодавства, теоретичних положень науки адміністративного права та комплексному дослідженню адміністративної відповідальності, пов'язаної з порушенням режиму утримання в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, авторським колективом вперше охарактеризована правова природа та зміст поняття адміністративної відповідальності за порушення режиму утримання в слідчих ізоляторах та установах виконань, засобами його забезпечення та профілактики. Проаналізовано законодавство, що покладене в основу даного виду відповідальності. Досліджено позитивний досвід адміністративного законодавства зарубіжних країн.  


Взаємодія суб'єктів протидії насильству в сім'ї

Взаємодія суб'єктів протидії насильству в сім'ї: [монографія] / Н.Б. Шамрук, А.О. Галай, С.К. Гречанюк – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2013. – 174 с.                                                               Монографія присвячена дослідженню адміністративно - правового регулювання протидії насильству у сім'ї шляхом взаємодії державних і недержавних суб'єктів, удосконаленню форм та методів їх діяльності, розробці пропозицій до вдосконалення практики правозастосовної діяльності у цій сфері. У роботі з'ясовано сутність протидії насильству в сім'ї у правовій державі, визначені правові основи протидії насильству в сім'ї в Україні, а також розкрито сучасний стан протидії насильству у сім'ї в Україні,  сформульовано поняття взаємодії суб'єктів протидії насильства в сім'ї,визначене загальне поняття протидії насильству в сім'ї як комплекс соціально-педагогічних та правових заходів спеціально - уповноважених органів держави та інституцій громадянського суспільства, що охоплюють попередження, виявлення, припинення правопорушень у сім'ї, притягнення до відповідальності та корегування поведінки правопорушників, надання соціальної підтримки жертвам насильства.